Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LUXSANTO  

Artikel 1 - Begrippen

1.1       In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden, de volgende betekenis:

‘Koper’:                                     de wederpartij van Leverancier;

‘Algemene Voorwaarden’:        deze algemene voorwaarden;

‘Leverancier’                            Luxsanto;

‘Producten’:                             de door Leverancier geleverde en te leveren roerende zaken en/of diensten.

1.2       Met ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld: per brief, fax, e-mail, of andere algemeen gebruikelijke wijze van communiceren.

 

Artikel 2 – Exclusiviteit en werkingssfeer Algemene Voorwaarden

2.1       Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten c.q. rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Koper. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Aanbod, aanvaarding, overeenkomst, onderhandelingen en annulering

3.1       Aanbiedingen van Leverancier zijn steeds vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2       Het beëindigen van onderhandelingen door Leverancier leidt nimmer tot een verplichting tot schadevergoeding van Leverancier.

3.3       Een overeenkomst tussen Leverancier en Koper komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de bestelling van Koper dan wel door het beginnen uit te voeren van de overeenkomst, zij het onverminderd het bepaalde in artikel 5.

3.4       Annulering van een bestelling is slechts mogelijk met wederzijds goedvinden, waarbij Koper Leverancier schadeloos stelt. Annulering van een bestelling van speciaal voor Koper gemaakte Producten is niet mogelijk.

 

Artikel 4 – Levering, termijnen

4.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt aflevering van Producten onder de zogenoemde ‘Incoterm-voorwaarde’ ‘af fabriek’ (‘Ex Works’). Bij bestellingen vanaf € 500,00 zijn de verzendkosten voor rekening van Leverancier.

4.2       Is overeengekomen, dat aflevering door Leverancier geschiedt, dan is Koper verplicht Leverancier in staat te stellen om de Producten conform afspraak af te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting, is Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval heeft Leverancier het recht de Producten op kosten van Koper te (doen) opslaan, of de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

4.3       Door Leverancier opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering is Leverancier eerst in verzuim, nadat Koper Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor levering heeft gegeven.

4.4       Is vertraging in de aflevering het gevolg van handelen of nalaten van Koper of het gevolg van omstandigheden die niet aan Leverancier toe te rekenen zijn, dan wordt de leveringstermijn verlengd met de vertragingsduur, zij het onverminderd het bepaalde in artikel 4.3.

4.5       Leverancier is bevoegd bestellingen in delen af te leveren en per deellevering te factureren.

4.6       Door Leverancier geleverde monsters van Producten gelden slechts ter indicatie. Producten kunnen daar van afwijken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7       Voor de bepaling van gewicht, maat, hoeveelheid en samenstelling van geleverde Producten zijn de bevindingen van Leverancier maatgevend, behoudens tegenbewijs. Kleine afwijkingen van wat is overeengekomen worden door de Koper aanvaard.

4.8       Kan Leverancier de overeenkomst niet binnen redelijke termijn uitvoeren, dan stelt hij Koper hiervan tijdig op de hoogte en komen partijen in goed onderling overleg een aanpassing van de overeenkomst overeen.

4.9       Leverancier is gerechtigd te bepalen dat van bepaalde Producten enkel minimum hoeveelheden kunnen worden afgenomen.

 

Artikel 5 – Producten op zicht

5.1       Ter zake van Producten die door Leverancier op verzoek van Koper op zicht worden gezonden, dient Koper uiterlijk binnen 14 dagen na de op de (pro forma)factuur vermelde datum schriftelijk aan Leverancier te laten weten welke van die Producten hij wenst te kopen.

5.2       Koopt Koper alle op zicht gezonden Producten of een deel daarvan, dan komt de overeenkomst tussen Leverancier en Koper tot stand na ontvangst door Leverancier van de desbetreffende schriftelijke bestelling.

5.3       Producten op zicht die Koper niet wenst te kopen, dient Koper in originele staat en verpakking, aangetekend en voldoende gefrankeerd aan Leverancier te retourneren binnen 10 dagen na de in artikel 5.1 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

5.4       Heeft Leverancier na afloop van de in artikel 5.1 genoemde termijn geen schriftelijke mededeling van Koper als daar bedoeld ontvangen, dan is Koper gehouden alle Producten op zicht die vermeld zijn op de (pro forma)factuur te kopen.

5.5       Alle kosten verband houdende met zendingen van Producten op zicht komen voor rekening van Koper. Voorts draagt Koper het risico van verzending.

5.6       Producten op zicht mogen niet door Koper worden geëtaleerd of gedemonteerd, tenzij anders overeengekomen.

5.7       Koper moet als een goed huisvader met Producten op zicht omgaan en ervoor zorgen dat de situatie bij Koper geschikt is voor bewaring van de Producten, veilig gesteld tegen diefstal en/of beschadiging en afdoende verzekerd. Producten zijn voor risico van Koper gedurende de periode dat deze (op zicht) aan Koper zijn geleverd. Producten op zicht die na levering beschadigd raken, hoeven door Leverancier niet teruggenomen te worden en dienen door Koper gekocht te worden.

 

Artikel 6 – Prijzen en prijswijziging

6.1       Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen van Producten gebaseerd op levering als bedoeld in artikel 4.1 (‘af fabriek’) en exclusief BTW.

6.2       Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst in de meest brede zin van het woord, die zich binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan Koper door te belasten.

 

Artikel 7 - Betalingscondities

7.1       Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de gehele betaling door Koper voorafgaand aan de levering van Producten. In geval van een voor Koper positieve uitkomst van een kredietwaardigheidsonderzoek door (de kredietverzekeraar van) Leverancier, mag de betaling ook na levering van de Producten plaatsvinden, zij het uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2       Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Koper, onverminderd de overige rechten van Leverancier en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening een rente verschuldigd van één procent per maand. Alle niet betaalde facturen zijn dan direct opeisbaar en alle daaraan verbonden gevolgen treden onmiddellijk in.

7.3       Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Leverancier redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Koper, komen voor rekening van Koper, met een minimum van vijftien procent (15%) van de hoofdsom.

7.4       Betalingen van Koper strekken primair in mindering op kosten, vervolgens op rente en daarna op de oudste openstaande vordering, ongeacht de mededeling van Koper bij betaling.

7.5       Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering die hij op Leverancier heeft.

7.6       Leverancier is niet verplicht tot creditering. Bij creditering is Leverancier alleen gehouden maximaal het betaalde factuurbedrag of de dan geldende dagwaarde van het betreffende Product te crediteren.

 

Artikel 8 – Zekerheid stellen voor nakoming

8.1       Als Leverancier gegronde reden heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen jegens hem niet (volledig) zal nakomen, is Koper verplicht om op eerste verzoek van Leverancier, onmiddellijk afdoende zekerheid te stellen voor de volledige nakoming.

8.2       Geeft Koper binnen acht dagen of zoveel eerder als door Leverancier is verlangd na ontvangst van een verzoek van Leverancier als bedoeld in artikel 8.1 geen afdoende (re)actie, dan treden alle gevolgen van niet-nakoming per direct in.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1       Leverancier blijft eigenaar van de Producten, totdat Koper volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2       Ingeval van natrekking, vermenging of zaakvorming, als bedoeld in de artikelen 5:14 en verder van het Burgerlijk Wetboek, verkrijgt Leverancier voor zoveel als mogelijk is de mede-eigendom van het vervaardigde Product ter hoogte van het factuurbedrag van het betreffende Product. Die Producten doet Leverancier voor zichzelf als eigenaar vormen en Koper houdt deze voor Leverancier, tot Koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

9.3       Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is het Koper verboden Producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren. Eigendomsoverdracht aan derden in het kader van de normale bedrijfsvoering van Koper is toegestaan, zij het als lasthebber van Leverancier op eigen naam, maar voor rekening van de Leverancier. Leverancier is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als Koper tekort komt in de nakoming van deze verplichting.

9.4       Koper is verplicht om Leverancier direct te informeren indien:

(a) derden rechten op Producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op Producten te doen gelden;

(b) Koper surséance van betaling aanvraagt of een regeling met zijn schuldeisers treft;

(c) het (eigen) faillissement van Koper wordt aangevraagd of wordt uitgesproken;

(d) Koper zijn ondernemersactiviteiten staakt of de eigendom of de (doorslaggevende) zeggenschap over zijn onderneming kwijt raakt.

9.5       Verkeert Koper in verzuim ter zake van de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan is Leverancier bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de Producten terug te (doen) nemen. Koper machtigt Leverancier bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk om de plaatsen te (doen) betreden waar de Producten zijn opgeslagen. Alle kosten van Leverancier die hiermee verband houden zijn voor rekening van Koper. 

 

Artikel 10 – Gebreken en garantie

10.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Leverancier niet garant voor afwezigheid van fouten. Leverancier staat in ieder geval nooit garant voor afwezigheid van fouten als gevolg van het naleven van dwingende wettelijke bepalingen die zien op de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in Producten.

10.2     Leverancier is jegens Koper in geen geval tot meer verplicht dan Koper in het voorkomende geval op grond van dwingendrechtelijke bepalingen verplicht is jegens derden aan wie de producten zijn doorverkocht en –geleverd. Voorts kan Koper geen aanspraak tegen Leverancier doen gelden op basis van garantie, indien:

(a) Koper bij een vordering wegens non-conformiteit door een consument niet een bij het Product behorend geldig garantiecertificaat kan overleggen;

(b) de gebreken bij aflevering al zichtbaar waren;

(c) er sprake is van onoordeelkundig gebruik van het Product;

(d) er sprake is van normale slijtage van het Product;

(e) er sprake is van een klacht over de waterdichtheid van horloges, terwijl op het horloge niet de kwalificatie ‘waterdicht / waterproof / wasserdicht’ staat, maar bijvoorbeeld ‘waterresistant’;

(f) de geleverde Producten zijn bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken;

(g) er sprake is van een gebrek dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door de door Koper voorgeschreven materialen, werkwijzen en instructies;

(h) het gebrek het gevolg is van door derden betrokken onderdelen, voor zover daarvoor geen garantie is verstrekt;

(i) Koper zijn verplichtingen jegens Leverancier niet nakomt;

(j) Koper of een door hem ingeschakelde derde zonder toestemming van Leverancier, dan wel onoordeelkundig tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Product is overgegaan.

10.3     Buiten defecten die onder garantie vallen, is Leverancier slechts gehouden tot reparatie, nadat hij met Koper overeenstemming heeft bereikt over de reparatiekosten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 - Onderzoeksplicht bij aflevering

11.1     Koper dient bij aflevering te onderzoeken – en bij doorlevering te laten onderzoeken – of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dient Koper hiervan aan Leverancier direct, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan Koper Leverancier niet meer aansprakelijk kan houden.

11.2     Bij een terechte reclame, is Leverancier, te zijner keuze, enkel gehouden:

- het ontbrekende te leveren;

- Producten die het betreft te vervangen;

- of de prijs die Koper ervoor heeft betaald terug te betalen.

Als Leverancier overgaat tot vervanging, dan wordt hetgeen vervangen is zijn eigendom. Koper volgt instructies van Leverancier aangaande het retourneren van Producten op.

11.3     In geval van onoordeelkundig gebruik of reparatie in eigen beheer van Producten, vervalt in beginsel het recht van reclame van Koper, behoudens tegenbewijs van het bestaan van de non-conformiteit ook zonder een dergelijk gebruik of reparatie.

11.4     De rechtsvordering van Koper op grond van gestelde non-conformiteit van Producten verjaart door verloop van één jaar na de datum van aflevering aan Koper.

11.5     Dit artikel laat de dwingendrechtelijke rechten en vorderingen van Koper onverlet.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid / imagoschade bij uitverkoop

12.1     Met uitzondering van het in artikel 12.5 bepaalde, in geval van opzet of grove schuld van Leverancier en enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht, is Leverancier alleen aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het door Koper betaalde factuurbedrag, waarop de schade betrekking heeft.

12.2     Leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van door Koper aan de Leverancier ter beschikking gestelde goederen.

12.3     Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking of -stagnatie.

12.4     Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

12.5     Beperkingen van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn niet van toepassing, indien Leverancier voor de betreffende schade is verzekerd. Alsdan is Leverancier maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval.

12.6     Koper is verplicht met Leverancier te overleggen over de presentatie van Producten, die in de uitverkoop worden gedaan. Koper draagt er zorg voor dat dergelijke Producten worden gescheiden van de normale collectie. Imagoschade van het merk waartoe de Producten behoren, welke het gevolg is van het niet nakomen van zijn verplichtingen door Koper, is Koper gehouden te vergoeden aan Leverancier.

 

Artikel 13 – Rechten en plichten bij tekortkoming, toerekenbaar en niet-toerekenbaar

13.1     In het geval:

- van een tekortkoming van Koper in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst;

- zich een omstandigheid als genoemd in artikel 9.4 voordoet;

heeft Leverancier het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst met Koper op te schorten, zulks onverminderd de overige aan hem toekomende rechten en overigens zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.2     Als Leverancier op grond van artikel 13.1 tot ontbinding of opzegging van de overeenkomst overgaat, wordt al wat Koper aan Leverancier is verschuldigd, onmiddellijk opeisbaar.

13.3     Koper is verplicht in geval van een ontbinding of opzegging op grond van dit artikel, of als Koper zijn onderneming overdraagt, Producten eerst te koop aan Leverancier aan te bieden. Op de koopprijs strekt in mindering de door Koper verkregen kortingen en een correctie wegens ouderdom en/of beschadiging.

13.4     Indien nakoming door Leverancier tijdelijk of blijvend als gevolg van omstandigheden, die hem niet toerekenbaar zijn, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft Leverancier het recht de overeenkomst met Koper te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

13.5     De volgende omstandigheden zijn in ieder geval niet aan Leverancier toerekenbaar: overheidsvoorschriften die van invloed zijn op het gebruik van Producten, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, import- en exportproblemen, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, productiestoringen, rampen en oorlog(sdreiging), brand, waterschade en voorts alles wat volgens de wet onder overmacht valt.

13.6     Leverancier informeert Koper over het bestaan van een overmachtssituatie en deelt mee in hoeverre hij nog kan nakomen.

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1     Koper mag uitsluitend gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten van Leverancier, zoals handelsnamen, logo's, auteursrechten, merken, om Producten te verkopen, zoals voorzien in de overeenkomst. Koper is gehouden zich daarbij strikt te gedragen conform de voorwaarden en aanwijzingen van Leverancier.

14.2     Door Leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven eigendom van Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

14.3     Het is Koper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, niet toegestaan Producten, op welke wijze dan ook, na te maken en/of te reproduceren, in de meest brede zin van het woord.

14.4     Tenzij anders overeengekomen, mag Koper zijn eigen handelsnamen of handelsmerken op de verpakking van de Producten aanbrengen.

14.5     Het is Koper verboden om in het kader van de overeenkomst verkregen informatie, die naar zijn aard vertrouwelijk is, waaronder begrepen fabricage- en constructiemethoden, op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens een wettelijke verplichting daartoe.

 

Artikel 15 - Reclamemateriaal

15.1     Ten behoeve van de Producten door de Leverancier verstrekt reclamemateriaal, blijft eigendom van Leverancier en kan steeds door Leverancier worden teruggevraagd, zonder dat Leverancier ter zake tot enige (schade)vergoeding verplicht is.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter

16.1     Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2     De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Leverancier en Koper voortvloeiende uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1     Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen daarvan niet aan. De nietige of vernietigde bepaling zal door Leverancier en Koper worden vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.

17.2     Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 

 

 Downloaden